การติดตั้ง SSL ฟรีด้วย certbot บน ngix

Adveresting
https://certbot.eff.org/lets-encrypt/ubuntubionic-nginx?fbclid=IwAR3SJEivOfowph3PXpl7xvqHZIUyh7COejPn1d0AewLS2a_Rct2sqZ8wBdU

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *