การใช้ Windows PowerShell สำหรับเปิด Port Firewall ตามที่ต้องการ

Adveresting

การใช้ Windows PowerShell สำหรับเปิด Port Firewall ตามที่ต้องการ โดยใช้คำสั่งดังนี้

ทำการเปิด Windows PowerShell

ใช้คำสั่ง :

netsh advfirewall firewall add rule name=”Open Port 9999 TCP” dir=in action=allow protocol=TCP localport=9999
netsh advfirewall firewall add rule name=”Open Port 9999 UDP” dir=in action=allow protocol=UDP localport=9999

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *