คำศัพท์พื้นฐานที่ควรทราบในการขุด Cryptocurrency

Adveresting

1. รอบของการขุด (Round)

รอบของการขุด (Round) คือ ช่วงระยะเวลาที่ Block สอง Block ถูกค้นพบโดย Pool ที่เรากำลังทำการขุดอยู่

2. คนงาน (Worker)

อธิบายได้ง่ายๆ ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการขุด โดยเราต้องเริ่มจากการเข้าสู่ระบบ (Login) ในที่นี้อาจจะเป็น Pool ต่างๆ หลังจากนั้นเราจึงสามารถที่จะตั้งชื่อให้ Worker ของเราได้ ข้อแนะนำคือ หากเรามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดหลายชุดหรือหลายชิ้น เราควรจะตั้งชื่อให้อุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับ Worker ของเรา อย่างไรก็ตามเราก็สามารถที่จะใช้เพียง Worker เดียวเพื่อการขุดได้ แต่อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าหากอุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาด เราสามารถรับรู้ได้จากความเร็วของการขุดที่ลดลงเท่านั้น แต่เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าเกิดจากอุปกรณ์ตัวใด

3. ความเร็วในการขุด (Hash Rate)

คือ จำนวนของ Hash ที่เราสามารถขุดได้ภายในระยะเวลา 1 วินาที เราสามารถทราบค่านี้ได้จากอุปกรณ์การขุดของเรา อย่างไรก็ตามเราควรทราบความเร็วรวมของ Pool ที่เราขุดอยู่ด้วย (Pool Hash Rate) หรือแม้กระทั่งความเร็วรวมของทั้งระบบ (Network Hash Rate) มากไปกว่านั้นยังมีความเร็วในการขุดอีกสองประเภทที่เราควรศึกษานั่นคือ Nominal Hash Rate และ Effective Hash Rate ซึ่งจะได้กล่าวในส่วนต่อๆไป

3.1 ความเร็วอย่างคร่าวๆ (Nominal Hash Rate)

คือ ความเร็วจริงที่เราสามารถทราบได้จากอุปกรณ์การขุดของเราโดยมิได้คำนึงถึงปัจจับภายนอกอื่นๆ

3.2 ความเร็วสัมฤทธิ์ (Effective Hash Rate)

ความเร็วประเภทนี้ระบบ (Pool) จะคำนวณจากจำนวนของ Hash ที่เราส่งให้กับระบบโดยพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกต่างๆด้วย ทั้งนี้ Hash ที่เราส่งไปยังระบบนั้นยังต้องคำนึงถึงข้อกำหนดของระบบด้วย (จะอธิบายเพิ่มในหัวข้อ Share) ส่วนใหญ่แล้วความเร็วประเภทนี้จะมีค่าต่ำกว่าความเร็วอย่างคร่าวๆเสมอสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกด้วยอาทิเช่น โชค (Luck), คุณภาพของการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ของคุณไปยังระบบ (Quality and Stability) ดังนั้น ถ้าการเชื่อมต่อของคุณมีีปัญหาในการเชื่อมต่อไปยังระบบ ความเร็วสัมฤทธิ์ของคุณก็มักจะต่ำกว่าความเร็วคร่าวๆไปด้วย แต่ในทางกลับกัน โชคก็มีส่วนที่จะช่วยให้คุณมีความเร็วสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

3.3 ความเร็วที่ใช้คำนวณ (Scoring Hash Rate)

คือ ค่าค่าเร็วที่ระบบใช้ในการคำนวณเพื่อการจ่ายรางวัลให้กับเรา ทั้งนี้ค่านี้จะได้จากข้อกำหนดของระบบ (จะมีการอธิบายเพิ่มในส่วนของการจ่ายรางวัล (Reward System))

4. ส่วนแบ่ง (Shares)

คือ หน่วยที่ระบบ (Pool) ใช้ในการคำนวณปริมาณของงานที่เราสามารถทำได้
เมื่อ Miner (ในที่นี้อาจหมายถึง Software หรือ Program ที่เราใช้ในการขุด) ได้ทำการเชื่อมต่อไปยังระบบ (Pool) Miner ของเราจะได้รับงานทางการคำนวณ (Computational Task) เพื่อให้เราใช้อุปกรณ์การขุดของเราในการแก้สมการ หลังจากนั้นเราจึงจะได้ค่า Hash Rate ออกมา (อย่างไรก็ตามค่า Hash Rate ที่ได้มานี้ต้องมีค่าไม่เกินขอบเขตซึ่งคำนวณได้มากจากค่าความยากในการขุด (Difficulty) มิเช่นนั้นระบบก็จะไม่ยอมรับค่านั้นก่อให้เกิดการปฏิเสธ (Rejected) จากระบบ) หลังจากนั้น Hash ที่ได้จากการทำงานของเราจะถูกส่งไปยังระบบและนำไปใช้เป็นหลักฐานของ Proof of Miner’s Work ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้คำนวณค่าการจ่ายรางวัลต่อไป
ปริมาณงานของ Miner จะอยู่ในหน่วยที่ถูกเรียกว่า “Shares” การคำนวณค่า Share พื้นฐานนั้นอาจคำนวณได้จาก

ปริมาณงาน (Proof of Work) x ความยากในการขุด (Difficulty (d))

อาทิเช่น
  • 1 Share = 1 Proof of Work เมื่อค่า Difficulty ของระบบเท่ากับ 1
  • 5 Shares = 1 Proof of Work เมื่อค่า Difficulty ของระบบเท่ากับ 5 หรือ 5 Proofs of Work เมื่อค่า Difficulty ของระบบเท่ากับ 1
  • 100 Shares = 10 Proofs of Work เมื่อค่า Difficulty ของระบบเท่ากับ 10 หรือสามารถคำนวณได้ตามรูปแบบของสมการข้างต้น

5. ความยากแปรผันในการขุด (Vardiff (Variable Difficulty Algorithm))

ค่าความเร็วของการขุดย่อมแตกต่างกันออกไปตามประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้เครือข่ายสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ระบบจะมีการจ่ายงานที่มีค่าความยากแปรผันในการขุดสูงให้กับอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งนี้เพื่อให้ความถี่ในการส่งข้อมูลระหว่างระบบและอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่หนาแน่นจนเกินไป
หากอุปกรณ์ที่เราใช้ในการขุดนั้นมีความเร็วที่มากเกินไป ค่าความยากแปรผันในการขุดก็จะมากขึ้นตามไปด้วยสำหรับงานที่เรากำลังทำ แต่ในทางกลับกัน หากความเร็วช้าเกินไป ค่าความยากในการขุดก็น้อยลงเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น หากค่าความยากแปรผันในการขุดมีค่าเท่ากับ 20 เราจะส่ง Hash ที่มีขนาดเล็กกว่าที่ระบบต้องการ 20 เท่า แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะได้รับ 20 Share ในการส่งงานแต่ละครั้ง ดังนั้นระบบเครือข่ายก็จะไม่รวนอีกทั้งเราก็จะไม่เสียปริมาณ Share ที่ส่งไป

6. โชค (Luck)

ค่านี้ของ Pool (Pool Luck นะครับ ไม่ใช่ Luck ของเรา) สามารถนำไปใช้เป็นค่าอ้างอิงเพื่อการหา Block หลังจากการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของจำนวน Share ดังแสดงสถานการณ์ไว้ด้านล่างนี้
  • หากค่าของ Luck มากกว่า 100% นั่นคือ Pool นั้นต้องการจำนวนของ Share ที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อการหา ฺBlock ณ ค่าความยากของการขุด (Difficulty) ที่กำหนดให้
  • หากค่าของ Luck น้อยกว่า 100% นั่นก็คือจำนวน Share ต้องมากเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
*อย่าไรก็ตามค่านี้สามารถใช้เป็นเพียงค่าอ้างอิงทางสถิติของอดีต เราไม่สามารถใช้ค่านี้เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตได้ และตามปกคติแล้วค่า Luck จะมีค่าเท่ากับ 100%

7. อัตราเก่า (Stale Rate)

ค่านี้อธิบายถึงจำนวนของ Share ที่เราส่งไปยังระบบหลังจากที่ Block นั้นได้ถูกค้นพบเรียบร้อยแล้ว (กล่าวคือ “คุณมาสายเกินไป”) และ Pool นั้นเริ่มค้นหา Block ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าการตั้งค่าทุกอย่างของเราเป็นไปอย่างถูกต้อง ค่านี้ควรมีค่าที่น้อยมากๆยิ่งเม่ากับศูนย์ยิ่งดี ปัจจัยที่มีผลต่อค่านี้สามารถศึกษาได้จากย่อหน้าต่อไป

7.1 ค่าแฝงของเครือข่าย (Network Latency)

ในเครือข่ายที่ช้าหรือเมื่อเกิดปัญหาระหว่างทางในการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ขุดของเราไปยัง Pool ทำให้เราต้องใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นในการที่จะรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Block ใหม่ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้อุปกรณ์ของเรายังคงทำงานอยู่ใน Block เก่าและส่งงานไปยัง Pool ซึ่งอาจทำให้ Pool ปฏิเสธ (Rejected) งานของเราเนื่องจาก Pool นั้นได้เริ่มงานใน Block ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.2 ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์การขุด

เราสามารถกล่าวได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดของเรานั้นบางทีก็เหมือนคนเรานี่แหละ ทำงานได้ทีละอย่าง ทำให้เสร็จเป็นอย่างๆก่อนที่จะรับงานต่อไปเข้ามาทำต่อ ในขณะที่อุปกรณ์อื่นๆอาจจะเริ่มขุดใน Block ต่อๆไปแล้ว แต่อุปกรณ์ของเรายังขุดอยู่ใน Block เก่าอยู่ซึ่ง Pool ก็ไม่สารถยอมรับ Hash ส่วนที่เรากำลังจะส่งไปได้อีกแล้ว จึงทำให้เกิดส่วนแบ่งเก่า (Stale Shares)

8. ระบบการจ่ายรางวัล (Reward System)

*บทความนี้จะมีการอัพเดทเรื่อยๆเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ควรทราบในการขุดนะครับ กรุณาเข้ามาติดตามกันเรื่อยๆ
**จากใจ Cryptocurrency Re-Project Group

 

เครดิตคุณ KASAMAPAT VITHANWATTANA

Admin Page :  https://www.facebook.com/groups/715940331882039/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *