คำสั่งสำหรับ import .sql ไฟล์ในกรณีไฟล์ .sql ใหญ่เกินไป

Adveresting
คำสั่งสำหรับ import .sql ไฟล์ในกรณีไฟล์ .sql ใหญ่เกินไป
เปิด command prompt แล้วพิมพ์
sqlcmd -S <server> -i C:\<your file here>.sql 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *