คำสั่ง sql language สำหรับ หา Record ที่มีมากกว่า 1 รายการ

Adveresting

SELECT
user_id ,
COUNT(*) count
FROM
PAYMENT
GROUP BY
account,
user_id ,
date
Having
COUNT(*) > 1

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *